Règles de la belote en Alsacien, avec Beloteenligne.com

Règles de la belote en Alsacien

d’ Spielregel vum Dertele

D’ Vorstellung vum Spiel

d’ Kàrte vum Dertele

‘s Dertele wurd g’spielt mit’em e Kàrtespiel vun 32 (zweijedrissisch) Kàrte.

d’ Mànnschàfte

‘s Dertele wurd g’spielt vun 4 (vier) Spieler, die teile sich uf in 2 (zwei) Mànnschàfte vun 2 (zwei) Spieler.

De Weert un d’Ànordnung vum de Kàrte

Im Dertele spiele isch de Weert immer salwe (Kriz, Schüppe, Herz, Eckstein)

de Weert vun de Kàrte schànschiert wenn se Trumpf sinn.

de Weert un d’Ànordnung vum de Kàrte (Trumpf odder nit Trumpf):

D’ Entwicklung vum Spiel

d’ Üssteilung

s Üssteile, e Spieler wurd genemmt fer ‘s erschte mol üsszeteile. ‘s moll druf gebt de Spieler wie links vum Spieler sitzt wie ‘s erschte mol üssgeteilt hett .

Jeder Spieler bekummt 5 (finef) Kàrte, e Kàrt wurd errum gedrejt un mittles uf de Tisch gelejt.

 

D’ Wàhl vum Trumpf

D’ Kàrt wie mittles uffem Tisch lejt wurd vorgschlàwe àls Trumpf. De Spieler wie rechts sitzt vum Spieler wie Kàrte genn hett derf de erscht schwàssiere ob er nimmt odder nit, dàn sààt jeder Spieler ob er nimmt odder nit.

Vum Moment àb wie e Spieler de Trumpf wie uffem Tisch lejt ànnimmt bekummt er die Kàrte wie uffem Tisch lejt un noch 2 Kàrte dezüe, vun de àndere 3 (drej) Spieler bekummt jeder 3 (drej) Kàrte.

Wenn im erscht Kehr kenn Spieler de Trumpf wie uffem Tisch lejt ànnimmt, fàngt e zweiter Kehr àn. Im zweite Kehr kàn jeder Spieler àls Trumpf sini Fàrb schwàssiere wie er will.

Wenn noch’em zweite Kehr kenn Spieler e Trumpf schwàssiert hett, werre d’ Kàrte widder verteilt.

’S Spiel kàn jetz ànfànge

s isch de Spieler wie links sitzt vun dem wie d’ Kàrte genn hett wie ànfàngt.

Jeder Spieler bekennt d’Fàrb odder er trumpft àb, wenn er d’Fàrb wie verlàngt wurd nit bekenne kàn.

Wenn àwer siner Mànnschàftskàmeràd Meischter isch vum Stisch, bruch er nit trumpfe un kàn e ànderi Kàrt àbgenn.

Bolinn

Wenn de salb Spieler de Keni un Dàm hett vun derre Fàrb wie Trumpf isch ; kàn er die Kàrte spiele wenn er will un schribt 20 (zwànzich) Punkte uf, do redde m’r vun « Bolinn » un « Rebolinn ».

Àbrechnung vun de Punkte

‘s Dertele wurd g’spielt mitt’em e Vertràà, fer ‘s Spiel ze gewenne, mües die Mànnschàft wie genumme hett 82 (zweije àchtzich) Punkte hàn. M’r mües àlli Kàrte zehle un au d’ Bolinn wenn m’r se hett.

Àm End vum Spiel zehlt jedi Mànnschàft ehri Punkte zàmme. D’ Mànnschàft wie de letschte Stisch gemàcht hett bekummt e Bonus vun 10 (zehn) Punkte. Diss sinn

« die zehn Punkte vum letschte Stisch »

do gebt’s zwei mejlichkeite :

  • d’ Mànnschàft wie genumme hett mües wennigstens 82 (zweije àchtzich) Punkte hàn. Dàn schribt jedi Mànnschàft ehri Punkte uf un zehlt d’ Bolinn dezüe wenn’s de Fàll isch.
  • Wenn d’ Mànnschàft wie genumme hett kenn 82 (zweije àchtzich) Punkte hett, schriwe sie kenn Punkte uf odder numme d’ Bolinn wenn’s de Fàll isch.
  • Dàn schribt d’ ànder Mànnschàft 162 (hunterzweijesechtzich) Punkte uf un zehlt d’ Bolinn dezüe wenn’s de Fàll isch.

Pas de commentaires pour le moment.

Soyez le premier a écrire un commentaire !

Laisser un commentaire

Leave a comment